Smmm Staja Başlama Çıkmış Sorular

9-

Vadeli çeklerin “Alınan Çekler” hesabında izlenmesi aşağıdaki muhasebe kavramlarından hangisine aykırıdır?

A) İhtiyatlılık

B) Dönemsellik

C) Özün önceliği

D) Tam açıklama

E) Tutarlılık

 

Cevap : C

 

Özün Önceliği Kavramı : Bu kavram, işlemlerin muhasebeleştirilmesinde biçimlerinden çok özlerinin esas alınması gereğini ifade eder. Bu nedenle çekte vade olmadığı halde ticari hayatta vade varmış gibi işlem yapılmasından dolayı vadeli çekler Alacak Senetleri hesabında izlenmelidir, Alınan Çekler hesabında izlenmesi özün önceliği kavramına aykırıdır.

 

10-

Aşağıdaki hesaplardan hangisi mali duran varlıklar arasında yer almaz?

A) İştirakler

B) Yapılmakta olan yatırımlar

C) Bağlı ortaklıklar

D) Bağlı menkul kıymetler

E) İştiraklere sermaye taahhütleri

 

Cevap : B

 

Yapılmakta Olan Yatırımlar Maddi Duran Varlıklar Hesap grubunda yer almaktadır.

 

11-

Aşağıdakilerden hangisi pasifi düzenleyici bir hesap değildir?

A) Ödenmemiş sermaye

B) Özel fonlar

C) Borç senetleri reeskontu

D) Menkul kıymet ihraç farkı

E) Dönem net zararı

 

Cevap : B

 

Özel Fonlar düzenleyici bir hesap değildir ve pasif karakterli hesaplar gibi çalışırlar. Diğer seçeneklerin tamamı düzenleyici hesap olup pasifte bulunmalarına rağmen aktif karakterli hesaplar gibi çalışırlar.

12-

İşletmenin, keşide edip kabul için muhataba gönderdiği poliçe kabul işlemi tamamlanarak geri gönderilmiştir. Bu durumda işletmenin yapacağı yevmiye kaydında alacaklandırılacak hesap aşağıdakilerden hangisidir?

A) Borç senetleri

B) Alıcılar

C) Alacak senetleri

D) Diğer çeşitli alacaklar

E) Satıcılar

 

Cevap : B

 

İşletmenin alacağı nedeniyle kabule gönderilen poliçe kabul işleminin tamamlanması nedeniyle Alacak Senetleri hesabının borcu karşılığında Alıcılar hesabının alacağına kaydedilmelidir.

 

13-

İşletme satıcılarına olan 23.000 TL lik borcu için bir çek keşide etmiştir.

Bu işleme ait yevmiye kaydı aşağıdakilerden hangisidir?

A)

BORÇ

SENETLERİ HS.                                           23.000

ALINAN ÇEKLER HS.                                   23.000

B)

SATICILAR HS.                                             23.000

ALINAN ÇEKLER HS.                                   23.000

C)

BORÇ

SENETLERİ HS.                                           23.000

VERİLEN ÇEKLER VE

ÖDEME EMİRLERİ HS.                                23.000

D)

SATICILAR HS.                                            23.000

VERİLEN ÇEKLER VE

ÖDEME EMİRLERİ HS.                                23.000

E)

SATICILAR HS.                                            23.000

BORÇ SENETLERİ HS.                                23.000

 

 

Cevap : D

 

İşletme daha önce Satıcılar hesabının alacağına kaydettiği borcunu çek keşide ederek ödediği ve Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri hesabı da düzenleyici bir hesap olmasından dolayı Satıcılar hesabının borcu karşılığında Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri hesabının alacağına kaydedilmelidir.

14-

İşletme, elde edilme maliyeti 4.000 TL olan bir makineyi, 1.000 TL + % 18 KDV ye peşin bedelle satmıştır. Satış anında, makinenin 2.500 TL lik kısmı itfa edilmiştir.

Bu işleme ait yevmiye kaydı aşağıdakilerden hangisidir?

A)

KASA HS.                                            1.180

BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HS.      2.500

DİĞER OL.DIŞI GİDER VE ZAR. HS.             2.500

TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HS.               1.000

İNDİRİLECEK KDV HS.                                      180

B)

KASA HS.                                           1.680

BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HS.     2.500

TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HS              . 4.000

HESAPLANAN KDV HS.                                    180

C)

KASA HS.                                          1.180

BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HS.    2.500

DİĞER OL.DIŞI GEL. VE KÂR. HS.     500

TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HS.               4.000

İNDİRİLECEK KDV HS.                                      180

D)

KASA HS.                                         2.180

BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HS.  2.500

DİĞER OL.DIŞI GİD. VE ZAR. HS.     500

TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HS.              4.000

HESAPLANAN KDV HS.                                   180

E)

KASA HS.                                      1.180

BİRİKMİŞ AMORT. HS.                 2.500

DİĞER OL.DIŞI GİD. VE ZAR HS.   500

TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR                      4.000

HESAPLANAN KDV HS.                                    180

 

Cevap : E

 

İşletmenin aktifinde kayıtlı 4.000 TL değerindeki makinenin birikmiş amortismanı olan 2.500 TL olmasından dolayı aradaki fark olan 1.500 TL ile satış bedeli olan 1.000 TL karşılaştırıldığında 500 TL zarar doğduğu görülmektedir. Bu durumda Tesis Makine ve Cihazın kayıtlardan çıkarılması için alacağına kayıt yapılır ve teslimden doğan Kdv Hesaplanan Kdv hesabının alacağına kaydedilir. Makinenin çıkışı yapıldığı için karşılığında düzenleyici hesap olan Birikmiş amortisman hesabının borcuna kaydedilerek Birikmiş Amortisman hesabı da kapatılmış olacaktır. İşletme bu satıştan dolayı 500 TL zarar ettiği ve olağandışı bir zarar olduğu için Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar hesabının borcuna kaydedilir. Bu satıştan elde edilen tutar Kasa hesabının borcuna kaydedilerek kayıt tamamlanır.

 

 

 

15-

Amortismanlarla ilgili olarak, aşağıdaki

ifadelerden hangisi yanlıştır ?

A) Dönem amortismanı, ilgili dönemin gelirinden dolaylı veya dolaysız olarak indirilir.

B) Amortisman duran varlıkların maliyetinin sistemli ve anlamlı biçimde varlıkların kullanım sürelerine dağıtılmasıdır.

C) Boş arazi ve arsalar için amortisman ayrılmaz.

D) Amortismanların muhasebeleştirilmesi, aynı tutarda bir fon ayrılmasıdır.

E) Amortisman bir değerleme yöntemi değildir.

 

Cevap : D

 

Amortisman muhasebeleştirmesi, bir fon ayırma işlemi değil, amortismana tabi varlıkları kullanıldıkları döneme ait itfa edilmesidir. Yani dönem gideri oluşturma işlemidir.

 

 

 
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 10.0/10 (2 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +2 (from 2 votes)

SMMM STAJA BAŞLAMA FİNANSAL MUHASEBE SORULARI

SMMM STAJA BAŞLAMA FİNANSAL MUHASEBE SORULARI

7-

Çıkarılmış tahviller hesabının dönem

sonundaki alacak kalanı aşağıdakilerden

hangisini gösterir?

 

A) Uzun vadeli tahvilli borçları

B) Ödenmiş olan tahvilli borçları

C) Ödenecek olan tahvil anapara ve faizlerini

D) Bilânço tarihinden itibaren bir yıl içinde

ödenecek tahvilli borçları

E) Tahvillerin primli satış tutarını

 

Cevap : A

 

Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar hesap grubunda bulunan Çıkarılmış Tahviller, işletmenin ihraç etmiş olduğu tahviller karşılığında alacağına kaydedildiği için dönem sonunda alacağında yazılı tutar Uzun vadeli tahvilli borçları ifade eder. Ayrıca tahvil zaten uzun vadeli olmak durumundadır.

 

8-

İşletme, üretim sisteminde kullanmak üzere, 130.000 TL ye peşin olarak patent satın almış, alışla ilgili diğer giderler için 20.000 TL olmak üzere KDV dahil 177.000 TL ödemiştir.

Bu işleme ait yevmiye kaydı aşağıdakilerden hangisidir?

A)

HAKLAR HS.                                    150.000

İNDİRİLECEK KDV HS.                      27.000

KASA HS.                                                          177.000

B)

HAKLAR HS.                                    130.000

GENEL YÖNETİM GİDERLERİ HS   20.000

İNDİRİLECEK KDV HS.                     27.000

BANKA KREDİLERİ                                          177.000

C)

ARAŞTIRMA

VE GELİŞTİRME GİDERLERİ HS. 150.000

İNDİRİLECEK KDV HS.                    27.000

BANKALAR HS.                                                177.000

D)

HAKLAR HS.                                  130.000

GENEL YÖNETİM GİDERLERİ HS  20.000

İNDİRİLECEK KDV HS.                    27.000

BANKALAR HS.                                                177.000

E)

ARAŞTIRMA

VE GELİŞTİRME GİDERLERİ HS.150.000

İNDİRİLECEK KDV HS.                   27.000

KASA HS.                                                          177.000

 

 

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 10.0/10 (1 vote cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +1 (from 1 vote)